Technologie‎ > ‎Google Maps‎ > ‎

Zadania

Zadanie 1

Opis
Stwórz stronę zawierającą trzy mapy, z centrum w Twojej rodzinnej miejscowości (mapa terenowa, mapa drogowa oraz mapa satelitarna).
Użyj takiej skali, aby widoczne było również najbliższe sąsiednie miasto wojewódzkie.

Wskazówki
 • Stwórz odpowiedni plik HTML
 • W konsoli https://code.google.com/apis/console/ aktywuj usługę Google Maps API v3 oraz stwórz klucz dostępu
 • Zaimportuj bibliotekę Google Maps API JavaScript w pliku HTML. Dodaj odpowiednie parametry: key oraz sensor
 • Stwórz obiekty mapOptions z polami:
 • Stwórz obiekty google.maps.Map przekazując jako parametry odpowiednie węzły HTML oraz obiekty mapOptionsZadanie 2 (opcjonalne)

Opis
Opublikuj stronę w internecie i zabezpiecz klucz aplikacji tak, aby mógł być wykorzystywany tylko w ramach Twojej domeny.
Jak zapewnisz możliwość testowania strony zarówno lokalnie jak i na serwerze?

WskazówkiZadanie 3

Opis
 1. Stwórz mapę zawierającą kilka znaczników.
 2. Dla wybranego znacznika zdefiniuj animację typu BOUNCE, dla pozostałych typu DROP.
 3. Dla wybranych znaczników zdefiniuj ikonkę z pliku.
 4. (opcjonalnie) Dla kilku znaczników stwórz złożoną ikonkę (cień oraz obsługa z-index)
 5. (opcjonalnie) Za pomocą przycisków umieszczonych na stronie z mapą, pozwól użytkownikowi włączać i wyłączać znaczniki

Wskazówki
 • Stwórz obiekty google.maps.LatLng a następnie przypisz je do obiektów google.maps.Marker
 • Aby włączyć animację, w obiekcie Marker stwórz pole animation: google.maps.Animation.TYP_ANIMACJI
 • Aby zmienić ikonę znacznika, zdefiniuj pole icon: 'plik.png'
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/overlays?hl=pl#MarkerAnimations
Zadanie 4

Opis
Stwórz animację, podczas której środek mapy przesunie się po wszyskich znacznikach umieszonych uprzednio na mapie.

Wskazówki
 • Skorzystaj z funkcji google.maps.Map.panTo(LatLng)
 • Przydadzą Ci się funkcje JavaScript: setTimeout() lub setInterval()Zadanie 5

Opis
 1. Stwórz mapę z jednym otwartym oknem informacyjnym zawierającym "bogatą" treść HTML.
 2. Stwórz mapę z kilkoma znacznikami, po kliknieciu których otwierają się okna informacyjne.

Wskazówki
 • Skorzystaj z klasy google.maps.InfoWindow
 • Aby reagować na zdarzenie wywołane na znaczniku skorzystaj z google.maps.event.addListener(MARKER, EVENT, CALLBACK_FUNCTION)
Zadanie 6

Opis
 1. Stwórz stronę, na której użytkownik będzie miał możliwość wpisania miejscowości słownie, a po wciśnięciu przycisku, mapa zostanie wyśrodkowana na danej miejscowości oraz pojawi się okno informujące o nazwie miejscowości.
 2. (opcjonalnie) Dla większej ilości znanych wcześniej adresów (np. wczytanych z arkusza kalkulacyjnego) skorzystaj z webservice'u dokonującego geokodowania

Wskazówki
 • Skorzystaj z metody geocode klasy google.mapsGeocoder i przekaż parametr address
 • Dla części opcjonalnej, rozważ wykorzystanie istniejących bibliotek (np. http://jquery.com/ lub http://microjs.com)Zadanie 7

Opis
 1. Stwórz mapę, która reaguje na kliknięcia użytkownika. W klikniętym miejscu wstaw znacznik z podłączonym oknem informacyjnym.
 2. W oknie informacyjnym umieść nazwę najbliższej miejscowości uzyskaną na podstawie koordynat geograficznych stworzonego znacznika.

Wskazówki
 • Skorzystaj z metody geocode klasy google.mapsGeocoder i przekaż parametr latLng
 • Aby reagować na zdarzenie kliknięcia na mapie dodaj listenera do mapy: google.maps.event.addListener(map, 'click', callback);
 • Funkcja callback wywołana zostanie z parametrem zawierającym koordynaty klikniętego punktu. Koordynaty dostępne są w polu latLng
Dokumentacja
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding?hl=pl#ReverseGeocodingZadanie 8

Opis
 1. Umieść na mapie kilka różnych znaczników, dla których ikonami będą predefiniowane kształty. Poeksperymentuj z parametrami takimi jak kolory, grubości linii, przezroczystość, itp.
 2. (opcjonalnie) zdefiniuj własną ścieżkę i wykorzystaj ją jako kształt znacznika.

Wskazówki
 • Predefiniowane kształty znajdziesz w google.maps.SymbolPathZadanie 9

Opis
 1. Przygotuj mapę z zaznaczonymi kilkoma liniami (Polyline) z różnymi parametrami stylów
 2. (opcjonalnie) Stwórz mapę, na której użytkownik, klikając w różnych miejscach mapy, tworzy polilinię.

Wskazówki
 • Wykorzystaj pola strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight
 • Użyj Polyline getPath aby uzyskać dostęp do tablicy punków tworzących linięZadanie 10

Opis
 1. Umieść na mapie polilinię zakończoną strzałką
 2. Twórz strzałkę w każdym miejscu w którym kliknie użytkownik (drugi koniec strzałki niech będzie zawsze w tym samym miejscu, lub tak samo oddalony od punktu klikniętego przez użytkownika)
 3. (opcjonalnie) Użytkownik sam może tworzyć strzałki między dwoma punktami

WskazówkiZadanie 11

Opis
 1. Utwórz polilinię przerywaną, lub oznaczoną innym wzorem
 2. (opcjonalnie) Dodaj animację do polilini

Wskazówki
 • Wykorzystaj przezroczystość strokeOpacity aby ukryć linię. Dodaj nieprzezroczysty powtarzający się symbol, aby utworzyć wzór.
 • Wykorzystaj setTimeout() oraz offset aby sprawić wrażenie ruchu symboli na liniiZadanie 12

Opis
 1. Utwórz kilka wielokątów zamkniętych w różnych kolorach
 2. (opcjonalnie) Utwórz wielokąt z więcej niż jedną ścieżką, które tworzą bardziej skomplikowany kształt (np. nieciągły lub "donut")

WskazówkiZadanie 13

Opis
 1. Utwórz kilka kół na mapie, których promień zależy od konkretnych danych (np. liczebność ludzi w mieście, itp.)
 2. Zaznacz na mapie kilka obszarów za pomocą prostokątów. Nadaj prostokątom różne kolory.

Wskazówki
 • Wykorzystaj google.maps.Circle oraz google.maps.RectangleZadanie 14

Opis
 1. Zmodyfikuj wyświetlanie elementów kontrolnych na mapie. Wybrane elementy ukryj, zaś pozostałe przesuń w inne miejsca ekranu.
 2. (opcjonalnie) Stwórz swój własny element kontrolny na mapie

Wskazówki
 • Do ukrywania elementów kontrolnych przekaż odpowiedni parametr do mapy jako mapOptions
 • Do modyfikacji miejsca wyświetlania kontrolki wykorzystaj pole position typu ControlPositionZadanie 16

Opis
 1. Na podstawie danych zewnętrznych, przygotuj warstwę mapy ciepła (Heatmap layer)
 2. Zmień domyślny gradient kolorów

Wskazówki
 • W zależności od poziomu "zoom" zmień Heatmap na znaczniki
 • Styled maps for Skyscrapercity - state of the roads, level of the road, etc.
 • How to mark a new road which is non-existing? Free form tracks
 • Data visualisation based on regions (województwo, powiat, gmina)
Comments